Zvýšenie správnych poplatkov od 1.10.2012

Od 1. októbra 2012 sa mení výška niektorých správnych poplatkov.

Novelou zákona o správnych poplatkoch, ktorá vstupuje do účinnosti od 1. októbra 2012 sa mení výška niektorých poplatkov, pričom predaja nehnuteľností sa týkajú najmä tieto zmeny:
- za návrh na vklad do katastra nehnuteľností v urýchlenom konaní (do 15 dní) sa mení výška poplatku z pôvodných 265,50 eur na 266 eur / týka sa to všetkých vkladov, teda vkladu vlastníckeho práva, vkladu záložného práva, vkladu vecného bremena a vkladu predkupného práva/. Základný poplatok za návrh na vklad (bez urýchlenie) ostal nezmenený vo výške 66 eur,
- mení sa tiež poplatok za osvedčenie podpisu na matrike, z pôvodných 0,50 eur až na 1,50 eurá.

Poplatky sa zvýšili aj v stavebníctve, doprave a verejnom obstarávaní, napr.:
- Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu - 100 eur;
- Žiadosť o stavebné povolenie stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane - 33 eur a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru 20 eur;
- Žiadosť o stavebné povolenie stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane - 750 eur a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru.

článok vydaný:
späť na zoznam